Vår tro

Vi tror at Gud er kjærlighet og at frelsen er basert på dette. I kjærlighet skapte Gud alt liv og plasserte det i en perfekt verden. I kjærlighet skapte Gud menneskene med fri vilje slik at de uten tvang kunne velge å lyde Ham.

Etter syndefallet i Eden har alle mennesker arvet syndig natur. Fordi vi alle har syndet er vi dødsdømt. Men fordi Gud elsket oss har Han sendt sin Sønn for å sone for våre synder ved å dø på et kors i vårt sted. I troens dåp overlater vi oss i Guds varetekt og lar oss dø fra syndens favntak. Gud utruster den troende med evne til å ville og virke til Hans velbehag.

Gud har kalt oss til rettferdiggjørelse ved tro og helliggjørelse ved tro og lovlydighet. Vi tror at Gud gir kraft til å lyde alle budene, inkludert sabbatsbudet.

Legemet skal være Åndens tempel. Derfor avholder vi oss fra alt som Gud sier er urent. Dette omfatter kjøtt fra urene dyr samt alkohol, tobakk og andre rusmidler. Sunn livsførsel og sunne verdier gir mentale, fysiske og åndelige fordeler. Det forlenger livet og øker livskvaliteten den tid man lever. Og det gjør sinnet bedre mottakelig for Åndens veiledning.

Til minne om Jesu Kristi soningsverk feirer vi nattverden slik Jesus innstiftet den sammen med disiplene. Vi innleder måltidet med fottvetting etter det eksempel som Jesus etterlot. Alle kan delta i nattverden med eller uten fottvetting.

Vi tror at Jesu gjenkomst er nært forestående. Ingen kjenner dagen og timen, men profetiene og deres oppfyllelse gir holdepunkter om at det snart vil skje.

Vi tror på et liv etter døden, men ikke på et liv i døden. Likeledes tror vi at det finnes en fortapelse for de vantro og ugudelige, men ikke et evig brennende helvete. Frelsens seierskrans må vinnes i dette livet fordi det ikke gis en ny mulighet senere.

Du kan lese mer om trospunktene her